Phan Mem Cat Noi Phim (FFSJ)

23 thg 6, 2008

Cắt file với FFSJ:

-Chọn thẻ Splitting .
-Source file là chọn file cần cắt.
-Output directory là chọn nơi để file đang được cắt.
-Split into là số lượng muốn cắt ra thành bao nhiêu Part (phần)
-Cuối cùng nhấn Split để cắt file.

Nối files với FFSJ (Lưu ý :chỉ nối được khi được cắt bằng
FFSJ):

Chọn thẻ Joining để nối các files đã được cắt bằng FFSJ.
-First split part là chọn file cần nối.(lưu ý :sẽ chỉ thấy có 1 file để chọn)
-Output file : là chọn nơi để file khi đã nối xong.
-Cuối cùng nhấn Join để các Part được nối lại thành 1 file hoàn chỉnh.

Download